Kulturpuljen
HVAD ER KULTURPULJEN?
Kulturpuljen har til formål at støtte et bredt udbud af forskelligartede kulturaktiviteter i Guldborgsund Kommune, for eksempel inden for billedkunst, teater og musik, men også kulturhistorie, litteratur og traditioner/livsstil mm. Hermed understøttes projekter, der bidrager til at give borgere i Guldborgsund Kommune en bred vifte af muligheder for at deltage i kulturelle aktiviteter og fællesskaber.

Kulturpuljen har ingen ansøgningsfrister, men modtager løbende ansøgninger via Tilskuds- og Foreningsportalen. Der skal normalt påregnes en sagsbehandlingstid på 6-8 uger fra ansøgning er modtaget.

Bemærk, at Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget holder sommerferie i juli måned, og at der derfor i en periode vil være en længere sagsbehandlingstid.

Kulturpuljen i 2020
Der er, fratrukket flerårige tilskudsaftaler og reservationer i puljen, 631.400 kr. til udmøntning i Kulturpuljen i 2020.

Der resterer pr. 18. november 2020 i alt 106.798 kr. i Kulturpuljen, budget 2020.


Hvad bliver projekterne vurderet på?
Ansøgninger til Kulturpuljen prioriteres i forhold til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets strategi 2019-2022.
Fokusområder som er særligt relevante for Kulturpuljen er:

• Dannelsesanledninger for alle
• At et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen

Desuden prioriteres projekter, hvor aktiviteterne lægger sig inden for et eller flere af fire spor i Guldborgsund Kommunes Kulturpolitik:

• Spor 1: Et kulturliv, der favner bredt
Det første spor skal sikre, at kulturlivet tilbyder oplevelser, som er attraktive for så stor en del af kommunens borgere som muligt.

• Spor 2: Børn og unge som medskabere af dannelse
Det andet spor skal sikre, at børn og unge i hele kommunen møder gode kulturelle tilbud i deres hverdag.

• Spor 3: Frivillighed og kulturoplevelser, der vokser nedefra
Det tredje spor skal sikre en fortsat stærk frivillighedskultur i Guldborgsund Kommune.

• Spor 4: Synlighed og samarbejde
Det fjerde spor skal sikre synlighed og samarbejde på tværs af kommunegrænser, kulturinstitutioner og –aktører.

Endelig lægger Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget vægt på, at de støttede projekter i videst muligt omfang udvikles, organiseres og gennemføres i et (forpligtende) samarbejde/netværk blandt flere aktører, styrker fællesskaber og relationsdannelse, at projektet fremstår gennembearbejdet og med en realistisk og bæredygtig finansieringsplan samt at der er en plan for, hvordan projektet bliver formidlet ud og dermed synliggjort for andre.

Hvem vurderer din ansøgning?
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget i Guldborgsund Kommune foretager en individuel vurdering af hver enkelt ansøgning.

Ansøgning
Ansøgning skal indsendes elektronisk via ansøgningsskema. Siden "Ansøgning" vises kun, når du er logget ind som bruger. Siden vises som en undermenu til "Kulturpuljen" i venstre margin.Har du brug for yderligere hjælp?
Har du brug for yderligere oplysninger om puljen, så kontakt Center for Borger & Branding, kulturkonsulent Katha Qvist på tlf.: 5473 1524 eller pr. mail: kq@guldborgsund.dkLINKS