Turismepuljen

Guldborgsund Kommunes Turismepulje


Turismepuljen har til formål at understøtte initiativer, der kan fremme turismeudviklingen i Guldborgsund med udgangspunkt i Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets strategi 2014-2018.

Hvem kan søge?
Foreninger med gode ideer til turismeprojekter eller -arrangementer kan søge om støtte fra Turismepuljen.

Hvad lægges der vægt på?
Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget vurderer ansøgninger ud fra udvalgets strategi 2014-2018, hvor målsætningen for turismen er ”Et robust turisterhverv, der bidrager til en samlet erhvervsmæssig vækst i kommunen. Turisterhvervet skal udvikles i retning af flere turister, længere turistsæson og økonomisk vækst”.

Flere oplysninger: Se vejledning

Stedbundne temaer for turismeindsatsen

1. Tæt på vandet
Temaet skal synliggøre, styrke og skabe sammenhænge mellem tilbud og aktiviteter, der sker indenfor kystnære aktiviteter i Guldborgsund Kommune.

2. Tæt på den gode mad.

Temaet skal synliggøre, styrke og skabe sammenhænge mellem tilbud og aktiviteter, der sker indenfor lokal fødevareproduktion i Guldborgsund Kommune. 

3. Tæt på aktive oplevelser
Temaet skal synliggøre, styrke og skabe sammenhænge mellem tilbud og aktiviteter, der sker i forbindelse med store og små sportsbegivenheder og sportsophold m.v.

Fokusområder for turismeindsatsen

1. Bedre Værtskab
Vi ønsker et forbedret informations- og vidensniveau hos områdets turismeaktører for at højne service- og kvalitetsoplevelsen der, hvor gæsten befinder sig. 
2. Løft af standard
Standarden på den information, der gives til turister skal forbedres, så alle med kontakt til turister har fuld viden om områdets aktiviteter og attraktioner. Desuden skal standarden på faciliteter til turister løftes.
3. Systematiseret oplevelsesudvikling
Turister efterspørger også tilbud udover badestrand og bymiljø. Vi ønsker flere tilbud på oplevelsesudvikling i form af tema- og pakkerejser samt udvikling i tematiserede events. 
4. Fællesskaber og samarbejde
Systematiseret oplevelsesudvikling skal ske gennem fællesskaber og samarbejder mellem erhvervsdrivende, frivillige, foreninger og øvrige interessenter i område.

Andre kriterier for støtte
Der skal være en beskrivelse af aktiviteter og tidsplan
Der skal være en plan for, hvordan aktiviteten synliggøres overfor målgruppen og offentligheden
Der skal være offentlig adgang til aktiviteten
Aktiviteten skal oprettes i www.kultunaut.dk.

Hvad kan der ikke søges om støtte til
Aktiviteter med velgørende formål.
Alm. foreningsarrangementer, der kun er rettet mod foreningens medlemmer. 
Udgifter der allerede er afholdt. 
Enkeltvirksomheder eller til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, der er afgrænset efter økonomiske eller andre sociale kriterier.
Aktiviteter, der ligger udenfor kommunalfuldmagten eller er konkurrenceforvridende.

Ansøgning
Ansøgningsskema skal benyttes og skal indeholde de oplysninger, der fremgår af skemaet. Desuden skal der vedlægges det fulde budget og foreningens vedtægter samt en tidsplan for aktiviteten. Du er velkommen til at vedhæfte andre oplysninger, som du mener, er nødvendige for at kunne bedømme din ansøgning.  Ansøgningsskema findes på dette link. Vær opmærksom på, at du først skal oprettes som bruger, hvorefter du vil modtage adgangskode til spørgeskema. Det tager ca. en arbejdsdag.


Der resterer pr. 23-05-2017 139.000 kr. i Turismepuljen


Spørgsmål
Spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, kan rettes til Martin Damgaard Larsen, på telefon 
2518 1898 eller på mail til mdla@guldborgsund.dk

Ansøgnings- og svarfrister
Ansøgningerne behandles løbende. Ansøgninger, der er modtaget senest den 5. i en måned kan forvente svar på ansøgningen efter ca. seks uger. I juni og juli behandles ansøgninger ikke.

Tilsagn
Hvis aktiviteten opnår støtte sendes tilsagn med betingelser for tilsagnet. 
Hvis ikke ansøger overholder de aftalte betingelser og/eller ikke anvender hele bevilligede beløb til det ansøgte formål, skal restbeløbet refunderes til kommunen.