Turismepuljen

Guldborgsund Kommunes Turismepulje


Turismepuljen har til formål at understøtte initiativer, der kan fremme turismeudviklingen i Guldborgsund med udgangspunkt i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets strategi 2019-2022.


Der er, fratrukket flerårige tilskudsaftaler og reservationer i puljen, 544.000 kr. til udmøntning i Turismepuljen i 2022.


Bemærk, at Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget (LKF) holder sommerferie i juli måned, og at der derfor i en periode vil være en længere sagsbehandlingstid.

Hvem kan søge?
Foreninger med gode ideer til turismeprojekter eller -arrangementer kan søge om støtte fra Turismepuljen.

Hvad lægges der vægt på?
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget vurderer ansøgninger ud fra udvalgets strategi 2019-2022, hvor målsætningen er at understøtte turismen med fokus på Fødevarer, Vand, kyst og natur og Sportsturisme samt en øget aktivitet hos de små turismeaktører.

Flere oplysninger: Se vejledning

Illustration af Frits Ahlefeldt


Andre kriterier for støtte
Der skal være en beskrivelse af aktiviteter og tidsplan.
Der skal være en plan for, hvordan aktiviteten synliggøres overfor målgruppen og offentligheden.
Der skal være offentlig adgang til aktiviteten.
Aktiviteten skal oprettes i www.kultunaut.dk.

Hvad kan der ikke søges om støtte til
Aktiviteter med velgørende formål.
Alm. foreningsarrangementer, der kun er rettet mod foreningens medlemmer.
Udgifter der allerede er afholdt.
Enkeltvirksomheder eller til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, der er afgrænset efter økonomiske eller andre sociale kriterier.
Aktiviteter, der ligger udenfor kommunalfuldmagten eller er konkurrenceforvridende.

Ansøgning
Ansøgningsskema skal benyttes og skal indeholde de oplysninger, der fremgår af skemaet. Desuden skal der vedlægges det fulde budget og foreningens vedtægter samt en tidsplan for aktiviteten. Du er velkommen til at vedhæfte andre oplysninger, som du mener, er nødvendige for at kunne bedømme din ansøgning. Ansøgning skal indsendes elektronisk via ansøgningsskema. Siden "Ansøgning" vises kun, når du er logget ind som bruger. Siden vises som en undermenu til "Turismepuljen" i venstre margin.

Vær opmærksom på, at du først skal oprettes som bruger. Oprettelse sker vi link på Tilskuds- og Foreningsportalens forside. Efter oprettelse sker godkendelsen af bruger i løbet af 1-2 arbejdsdage.

Spørgsmål
Spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, kan rettes til Casper Ottosen, på telefon
2518 1897 eller på mail til cot@guldborgsund.dk


Ansøgnings- og svarfrister
Ansøgningerne behandles løbende. Ansøgninger, der er modtaget senest den 5. i en måned kan forvente svar på ansøgningen efter ca. seks uger. I juni og juli behandles ansøgninger ikke.

Tilsagn
Hvis aktiviteten opnår støtte sendes tilsagn med betingelser for tilsagnet.
Hvis ikke ansøger overholder de aftalte betingelser og/eller ikke anvender hele bevilligede beløb til det ansøgte formål, skal restbeløbet refunderes til kommunen.