Kulturturismepuljen
INFORMATION
PULJEN ER ENDNU IKKE ÅBEN FOR ANSØGNINGER I 2018.


Kulturturismepuljen har til formål at støtte kulturelle aktiviteter, der øger Guldborgsund Kommunes turistmæssige værdi og som i indhold og kvalitet forventes at have interesse for kommunens turister.

Temaer for Kulturturismepuljen 2017
Kulturturismepuljen skal understøtte Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets til enhver tid gældende udvalgsstrategi. Udmeldte temaer for Kulturturismepuljen 2017 skal derfor ses i sammenhæng med udvalgets formulerede målsætning om at "Turisterhvervet skal udvikles i retning af flere turister, længere turistsæson og økonomisk vækst."
Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget har for Kulturturismepuljen et overordnet tema:

• Guldborgsund Events 2017: ”Projekter der afvikles i turistsæsonen maj-september".

• Hertil kommer fire underliggende temaer: Kulturarv (historiske bygninger, miljøer og genstande, samt historiske kunstværker m.m.), nutidig kunst og populærkultur (musik, scenekunst, litteratur, arkitektur m.m.), livsstil (adfærd, værdier, traditioner, gastronomi m.m.) og kreative industrier (mode, design, film, medier m.m.).

Ansøgninger der ligger inden for de ovennævnte temaer vil blive prioriteret højere end ansøgninger, der ligger uden for.


_____________________________________________________


Hvem vurderer din ansøgning?
Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget i Guldborgsund Kommune foretager en individuel vurdering af hver enkelt ansøgning.

Hvad bliver projekterne vurderet på?
Ud over at ansøgninger til Kulturudviklingspuljen vurderes ud fra, i hvilken grad projektet forholder sig til udmeldt tema for puljen, så vægter Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget også, at de støttede projekter i videst muligt omfang


• Udvikles, organiseres og gennemføres i et (forpligtende) samarbejde/ netværk blandt flere aktører
• Styrker fællesskaber og relationsdannelse
• Bidrager til opkvalificering og kompetenceudvikling af defineret målgruppe

Ligesom udvalget vægter, at der er en plan for, hvordan projektet bliver formidlet ud og dermed synliggjort for andre.

For alle ansøgninger gælder det, at der også lægges særlig vægt på om projektet fremstår gennembearbejdet og med en realistisk og bæredygtig finansieringsplan.

Ansøgningsskema til Kulturudviklingspuljen er forsøgt udarbejdet på en sådan måde, at ansøger gennem besvarelse af ansøgningsskemaet automatisk skriver sig ind i Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets prioriteringer. Det er således intentionen, at man som ansøger skal kunne søge om tilskud uden at være kendt med udvalgsstrategien eller udvalgets prioriteringsværktøj. For interesserede følger et par links.Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets udvalgsstrategi: klik her

Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets prioriteringsværktøj, vejledning: klik her

Har du brug for yderligere hjælp?
Har du brug for yderligere oplysninger om puljen, så kontakt Center for Borger & Branding, kulturkonsulent Katha Qvist, mobil 54 73 15 24 eller på mail: kq@guldborgsund.dk

LINKS