Bosætningspuljen
Hvad er bosætningspuljen?
Bosætningspuljen har til formål, at give mulighed for at igangsætte og gennemføre initiativer og tiltag, der tilgodeser pejlemærkerne i Guldborgsund Kommunes Bosætningsstrategi 2020-2024 – ”En del af Fællesskabet”. Det kan eksempelvis være tiltag, der synliggører og markedsfører kvaliteterne i Guldborgsund Kommune, aktiviteter der understøtter fællesskaberne eller projekter, der aktiverer de stedbundne potentialer eksempelvis tiloversblevne landbrugsbygninger med kulturhistorisk værdi og lignende.

Ansøgninger til Bosætningspuljen behandles i Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget (LKF).

Bosætningspuljen har ingen ansøgningsfrister, men modtager løbende ansøgninger via Tilskuds- og Foreningsportalen. Der skal normalt påregnes en sagsbehandlingstid på 6-8 uger fra ansøgning er modtaget.

Bemærk, at Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget holder sommerferie i juli måned, og at der derfor vil være en længere sagsbehandlingstid hen over sommeren.

Der er, fratrukket flerårige tilskudsaftaler og reservationer i puljen, 784.000 kr. i Bosætningspuljen i 2022.

Ansøgninger vurderes og prioriteres i forhold til pejlemærkerne i bosætningsstrategien.

Illustration af Frits Ahlefeldt
For pejlemærket ”Fællesskaber” gælder det:
• At prioritere den gode hverdag for alle borgere
• At støtte det lokale værtskab og naboskab gennem foreningslivet
• At understøtte stærke og relevante fællesskaber i Guldborgsund
• At understøtte udviklingen af særegne steder

For pejlemærket ”Boformer” gælder det:
• Styrke muligheden for at skabe et bolmiljø efter aktuelle behov og ønsker i kommunen, gerne på eksperimentelt plan
• At samarbejde omkring udviklingsprojekter på tværs af sektorer, og med relevant forskning inden for bolig og byggeri
• Overholde gældende love og regler eller kunne påvise en positiv dialog med relevante myndigheder.

For pejlemærket ”Jobmuligheder” gælder det:
• At samarbejdet på tværs af private virksomheder og offentlige institutioner fremmes
• At styrke relationen til unge fra Lolland-Falster og synliggøre muligheden for et godt arbejdsliv i Guldborgsund
• At styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner


Hvem kan søge bosætningspuljen?
Foreninger, organisationer og institutioner mv., der gennem projektaktiviteter ønsker at bidrage til at understøtte puljens formål, og som i øvrigt har et almennyttigt sigte, der gavner den brede offentlighed i Guldborgsund Kommune.
Ansøger skal som udgangspunkt have et CVR-nummer med tilhørende NemKonto.
Virksomheder og grupper af personer med adresse i Guldborgsund Kommune og som har et CVR-nr. kan søge om støtte fra Bosætningspuljen, såfremt de indgår i et partnerskab med en offentlig organisation, forening eller fællesskab.
Projekter hvori der indgår partnerskaber mellem flere partnere på tværs af sektorer prioriteres.

Bosætningspuljen støtter:
• Tiltag, der synliggør og markedsfører kvaliteterne i Guldborgsund Kommune, f.eks. midlertidige aktiviteter, nye fællesskaber, lokalt værtskab el.lign.
• Projekter, der aktiverer de særegne steder, de stedsbundne potentialer og lokale ressourcer, og eksempelvis synliggør mulighederne i tiloversblevne landbrugsbygninger og bygninger med kulturhistorisk værdi.
• Borgerinddragende og samskabende processer, der kan danne grundlag for et udviklingsprojekt.
• Tilsagn kan indgå som medfinansiering af skitseprojekter til øvrige pulje- og fondsansøgninger.
• Længerevarende støtte til projekter med henblik på at gøre dem økonomisk selvbærende, dog maksimalt 3 år.
• Projekter, der støtter infrastrukturen på landet
• Iværksætteri med jobskabende karakter

Der gives ikke tilskud til:
• Aktiviteter, der allerede har fundet sted
• Aktiviteter, der ikke har offentlig adgang
• Anlæg
• Drift og vedligehold
• Sponsorater

Ansøgning skal indsendes elektronisk via ansøgningsskema. Siden "Ansøgning" vises kun, når du er logget ind som bruger. Siden vises som en undermenu til "Bosætningspuljen" i venstre margin.
For alle ansøgere gælder, at projektet eller aktiviteten, som der ansøges om midler til, ikke må være konkurrenceforvridende. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at rette henvendelse.


Hvis du har spørgsmål
Kontakt bosætningskoordinator Tanja Beckmann Sørensen, Center for Borger og Branding, på mobil 25 18 27 11 eller mail: tbsj@guldborgsund.dk